Andmekaitsetingimused

1.            ANDMEKAITSETINGIMUSTE EESMÄRK

Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda inimestele, kelle isikuandmeid OÜ Castovanni („Castovanni“) oma igapäevases tegevuses töötleb, teave selle kohta, missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Castovanni töötleb ja missugused on inimese õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

2.            ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Castovanni kui isikuandmete vastutava töötleja registrikood on 12838168, juriidiliseks aadressiks on A. Weizenbergi tn 20, 10150 Tallinn. Kontakttelefon on +372 6825434 ja e-posti aadress info@castovanni.ee.

Castovanni on määranud andmekaitsespetsialistiks Advokaadibüroo NOVE OÜ vandeadvokaat Mari Matjuse. Andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on andmekaitse@castovanni.ee.

3.            ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Inkassoteenuse osutamine ja võlanõuete ostmine

3.1          Castovanni on spetsialiseerunud inkassoteenusele ehk võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisele võlausaldajatele. See tähendab, et Castovanni aitab võlausaldajal saada oma võlga kätte, kuid ei omanda ise nõuet. Castovanni töötleb võlanõude ja võlgnikuga seotud isikuandmeid oma kliendiga sõlmitud lepingu alusel selle lepingu täitmiseks, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b. Sellisel juhul tegutseb Castovanni volitatud töötlejana ning võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõuet ei loovutata.

3.2          Samuti ostab Castovanni klientide võlanõudeid, muutudes ise võlausaldajaks. Sellisel juhul töötleb Castovanni isikuandmeid loovutatud lepingu alusel selle lepingu täitmise eesmärgil, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

3.3          Castovanni töötleb nende tegevuste käigus füüsilisest isikust kliendi (võlausaldaja), juriidilisest isikust kliendi (võlausaldaja) juhatuse liikme või töötaja, füüsilisest isikust võlgniku ja juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme, võlamenetlusega seotud kolmanda isiku (nt isik, kes tasub võlgniku eest võla), seotud isiku ja käendaja kontaktandmeid ning ostetava või menetletava nõudega seotud andmeid.

3.4          Samuti töötleb Castovanni võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisel ning võlanõuete ostmisel füüsilisest isikust võlgniku varalise seisundi ning maksekäitumisega seotud andmeid. Need andmed pärinevad võlgnikult endalt, võlausaldajalt ning avalikest allikatest, nagu kinnistusraamat ja Ametlikud Teadaanded.

3.5          Castovanni töötleb isikuandmeid ka krediidihalduse auditi teenuse pakkumise eesmärgil. Sellises olukorras tegutseb Castovanni volitatud töötlejana ning töötleb isikuandmeid kliendi ja tema võlgnike vahel sõlmitud lepingu alusel, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

3.6          Castovanni võib edastada avalikustamiseks taust.ee veebis (Krediidiregister OÜ) ja creditinfo.ee veebis (Creditinfo Eesti AS) võlgniku maksehäireandmeid tehingukäibe usaldusväärsuse huvides ning kooskõlas andmekaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ning Andmekaitse Inspektsiooni kehtivate juhistega.

3.7          Castovanni võib edastada võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid samasse kontserni kuuluvatele ühingutele, samuti inkassoteenust osutavale Julianus Inkasso OÜ-le ning kohtu- ja täitemenetluses võlausaldaja esindamise teenust pakkuvale OÜ-le Julianuse Õigusbüroo. Castovanni kasutab igapäevatöös tarkvaraprogramme, mille pakkujad peavad kinni kokkulepitud meetmetest isikuandmete kaitse tagamiseks.

3.8          Castovanni säilitab inkassoteenuse osutamise ja võlanõuete omandamise ja sissenõudmisega seotud isikuandmeid 13 aastat, tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 “Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg” lg 4 (10 aastat) ja isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 7 p 4 (3 aastat) koosmõjust.

Teenuste kvaliteedi kontrollimine ja tõstmine

3.9          Castovannil õigus koguda tagasisidet nii oma klientidelt kui võlgnikelt. Isikustatud tagasisidet säilitatakse üksnes nii kaua, kuni on vastavalt asjaoludele vajalik, kuid mitte kauem kui 10 aastat alates tagasiside kogumisest.

Potentsiaalsete klientide päringud

3.10        Castovanni vastab potentsiaalsete klientide päringutele enne kliendisuhte algust lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel. Castovanni säilitab päringutega saadud andmeid mitte kauem kui 10 aastat alates päringu esitamisest, tulenevalt võimaliku õigusliku nõude aegumistähtajast.

Soovituste avaldamine

3.11        Castovanni avaldab oma kodulehe castovanni.ee kaudu äriklientide juhatuse liikmete soovitusi. Soovituste avaldamise aluseks on nõusolek andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a tähenduses. Soovitused avaldatakse avalikkusele ning neid säilitatakse seni, kuni tagasiside haldamisega seotud töötajad peavad seda otstarbekaks.

Suhtlus tarnijatega

3.12        Castovanni võib osta teenuseid ja tooteid sisse tarnijatelt. Tarnijaga sõlmitud lepingu täitmiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel töötleb Castovanni tarnijapoolse kontaktisiku kontaktandmeid. Tarnijapoolse kontaktisiku andmeid ei säilitata kauem kui 10 aastat toodete kohaletoimetamisest või teenuse osutamisest, tulenevalt võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

Inimese andmekaitsealase taotluse täitmine

3.13        Inimese andmekaitsealase taotluse täitmise eesmärgil töötleb Castovanni andmekaitse üldmääruse artiklite 15 ja 20 alusel andmesubjekti isikuandmeid. Isikuandmed avaldatakse inimesele, kelle andmeid on töödeldud ning andmete ülekandmise taotluse puhul ka kolmandale isikule, kellele andmete ülekandmist taotletakse. Taotlust ja sellega seotud kirjavahetust säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

Riigi päringute täitmine

3.14        Castovanni võib riigiasutuste ja kohtute infopäringute täitmise eesmärgil andmete väljastamiseks kohustava õigusakti alusel väljastada riigiasutustele (politsei, julgeolekuasutused, prokuratuur jms) ning kohtutele isikuandmeid. Päringut ning sellega seotud kirjavahetust ja dokumente säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

4.            INIMESE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED

4.1          Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada töötlemisele vastuväide. Need andmekaitsealased õigused ei ole piiramatud ning Castovanni peab iga taotluse puhul hindama, kas ja missuguses ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid esitatud nõuet täita. Näiteks ei kustuta Castovanni võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid, sest nende andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks. See on andmekaitse üldmääruse kohaselt kustutamisest keeldumise aluseks.

4.2          Nende õiguste kasutamiseks palub Castovanni teatada oma soovist e-posti aadressil andmekaitse@castovanni.ee. Soovitatav on kasutada selleks ettenähtud andmekaitsealaste taotluste vormi.

4.3          Kui inimene tunneb muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast Castovannis, palub Castovanni võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@castovanni.ee. Kui inimene ei ole rahul sellega, kuidas Castovanni tema kaebust lahendas, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627 4135; meiliaadress info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.